برخی از نمایشگاه های شرکت اورانوس

شرکت اورانوس در راستای گسترش فعالیت های کاری خود همواره سعی نموده است تا در نمایشگاه های مختلف کامپیوتر در شهر های مختلف کشور
و سایر کشور ها شرکت نماید. در بخش های بعدی , تصاویر تعدادی از این نمایشگاه ها را مشاهده خواهید نمود.

نمایشگاه اورانوس
نمایشگاه رسانه دیجیتال
1389 - تهران
نمایشگاه اورانوس
نمایشگاه جی تکس
2011  دوبی
نمایشگاه الکامپ
نمایشگاه الکامپ
1389 تهران
نمایشگاه قم
نمایشگاه کامپیوتر
1389 قم
نمایشگاه دیجیتال قم
نمایشگاه رسانه دیجیتال
قم 1388
نمایشگاه همدان
نمایشگاه کامپیوتر
1387 همدان
نمایشگاه الکامپ قم
نمایشگاه الکامپ
1387 قم
نمایشگاه رسانه دیجیتال 1389 تهران

 

در نمایشگاه رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد , شرکت اورانوس حضور فعالی داشت و نرم افزار های متعددی را در این نمایشگاه رونمایی کرد.

نمایشگاه اورانوس
نمایشگاه اورانوس
نمایشگاه اورانوس
نمایشگاه اورانوس
نمایشگاه اورانوس
نمایشگاه اورانوس


نمایشگاه جی تکس 2011  دوبی 

 

در راستای حضور در بازارهای خارجی و افزایش تعاملات بین المللی , تعدادی از پرسنل شرکت از نمایشگاه جیتکس 2011 دوبی بازدید بعمل آوردند.

نمایشگاه دوبی نمایشگاه دوبی نمایشگاه دوبی
نمایشگاه دوبی
نمایشگاه دوبی نمایشگاه دوبی نمایشگاه دوبی
نمایشگاه دوبی
نمایشگاه دوبی  نمایشگاه دوبی    نمایشگاه دوبی   نمایشگاه دوبی
نمایشگاه دوبی  نمایشگاه دوبی    نمایشگاه دوبی   نمایشگاه دوبی
نمایشگاه دوبی    نمایشگاه دوبی نمایشگاه دوبی  نمایشگاه دوبی 
  نمایشگاه دوبی نمایشگاه دوبی    نمایشگاه دوبی نمایشگاه دوبی 
  نمایشگاه دوبی   نمایشگاه دوبی   نمایشگاه دوبی نمایشگاه دوبی 


نمایشگاه الکامپ 1389 تهران

 

تجربه زیبای حضور در این نمایشگاه با استقبال بینظیر دوستان لذت بخش تر از قبل شد.

نمایشگاه الکامپ نمایشگاه الکامپ
نمایشگاه الکامپ نمایشگاه الکامپ
نمایشگاه الکامپ نمایشگاه الکامپ
نمایشگاه الکامپ نمایشگاه الکامپ
  نمایشگاه الکامپ نمایشگاه الکامپ  نمایشگاه الکامپ  نمایشگاه الکامپ نمایشگاه کامپیوتر 1389 قم

 

به منظور گسترش فعالیت ها , شرکت اورانوس در این نمایشگاه شرکت نمود .

نمایشگاه قم نمایشگاه قم نمایشگاه قم
نمایشگاه قم
نمایشگاه قم نمایشگاه قمنمایشگاه رسانه دیجیتال قم 1388

 

استقبال کم نظیر دوستان از غرفه اورانوس موجب دلگرمی هرچه بیشتر ما شد.

نمایشگاه دیجیتال قم نمایشگاه دیجیتال قم
نمایشگاه دیجیتال قم نمایشگاه دیجیتال قم
نمایشگاه دیجیتال قم نمایشگاه دیجیتال قم
نمایشگاه دیجیتال قم نمایشگاه دیجیتال قم
  نمایشگاه دیجیتال قم نمایشگاه دیجیتال قم  نمایشگاه دیجیتال قم  نمایشگاه دیجیتال قم نمایشگاه کامپیوتر 1387همدان

 

در این نمایشگاه شرکت در صدد افزایش نمایندگی های فروش در شهر های دیگر بود.

نمایشگاه همدان نمایشگاه همدان نمایشگاه همدان
نمایشگاه همدان
نمایشگاه همدان نمایشگاه همدان نمایشگاه همدان


نمایشگاه الکامپ 1387 قم

 

شرکت در این نمایشگاه آغاز عصر جدیدی در معرفی اورانوس به عنوان شرکت قدرتمند نرم افزاری بود.

نمایشگاه الکامپ قم نمایشگاه الکامپ قم
نمایشگاه الکامپ قم
نمایشگاه الکامپ قم
 
 

لینک های مرتبط:


oranusnovin.ir, 2006 -2017